คำสั่งสำหรับใช้งาน Git

คำสั่งสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น

git config --global user.email "example@mail.com"
git config --global user.name "Your Name"

//ตั้งค่า Default branch 
git config --global init.defaultBranch main

//ตรวจสอบค่า Config
git config --list

คำสั่งพื้นฐาน

// คำสั่งสร้าง Repository
git init

//คำสั่งสำหรับ Add file ทั้งหมด
git add .

//คำสั่งสำหรับ save เก็บที่ local repository
git commit -m "ชื่อของการทำงาน"
//คำสั่งสำหรับดู history หรือประวัติการ commit ของ repository
git log

//คำสั่งสำหรับดูสถานะของ repository
git status

//คำสั่งสำหรับการย้อนกลับโค้ดที่เคยเขียนไว้
git restore <ชื่อไฟล์>

//คำสั่งสำหรับเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงของไฟล์ที่ได้แก้ไข
git diff

คำสั่งยกเลิกสิ่งที่เคย commit

// ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง และกลับไปยัง working directory (โค้ดเดิมไม่หาย)
git reset --mixed <commit>

//ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง และกลับมายัง Staged (โค้ดเดิมไม่หาย)
git reset --soft <commit>

//ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งลบโค้ดเดิมที่เคยเขียนไว้ รวมถึงการ commit
git reset --hard <commit>

Last updated