การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คือ การเขียนโปรแกรมโดยการมองสิ่งต่างๆ เป็น "วัตถุ" หรือ "ออบเจ็กต์" (Object) ซึ่งออบเจ็กต์ จะมีความอิสระไม่ขึ้นต่อกัน แต่มีการทำงานน่วมกัน

องค์ประกอบพื้นฐานที่ควรรู้!

  • คลาส (Class) คือ แม่แบบหรือต้นแบบของวัตถุ (พิมพ์เขียว blueprint) โดยจะสร้างวัตถุขึ้นมาได้ต้องสร้างคลาสก่อนเสมอ

  • วัตถุหรือออบเจ็กต์ (Object) คือ สิ่งที่ถูกสร้างจากคลาสประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณลักษณะ และ พฤติกรรม

ส่วนประกอบของวัตถุ

  • คุณลักษณะ (Property) คือ สิ่งที่บอกข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุหรือข้อมูลประจำตัวของวัตถุ

  • พฤติกรรม (Method) คือ พฤติกรรมหรือความสามารถในการทำงานของ Object

คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

  • การห่อหุ้ม (Encapsulation)

  • การสืบทอด (Inheritance)

  • การพ้องรูป (Polymorphism)

Last updated